Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Leśna

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zastawiony samochodami rynek w Leśnej, problem z pijakami w rynku.

Numer: 29, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2019-08-30

Na ostatniej sesji zwyczajnej w miesiącu czerwcu poruszyłem temat zastawionego samochodami rynku w Leśnej oraz sporej grupy pijaczków spożywających alkohol na ławkach pod oknami ratusza. Potwierdził Pan, że widzi problem i zamierza podjąć działania w przedmiotowej sprawie. Później poinformował mnie Pan o ulotkach z ostrzeżeniami dla kierowców, ale nie rozwiązało to problemu, który niewątpliwie burzy wizerunek rynku w Leśnej jako atrakcji turystycznej.

Czy ostrzeżenia dla kierowców stosowane są na bieżąco każdego dnia?

Czy Policja w ogóle kontroluje i rozlicza kierowców z nieprawidłowego parkowania w rynku?

Jakich innych narzędzi zamierza Pan użyć, żeby wyeliminować problem?

Jakie działania zostały podjęte, bądź zamierza Pan podjąć w celu pozbycia się z rynku pijaczków spożywających bezkarnie alkohol pod oknami ratusza?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Łukasz Kopka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Organizacyjny, data odpowiedzi: 2019-09-13

W odpowiedzi na zapytanie złożone dnia 30 sierpnia 2019 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Leśnej informuję, co następuje:

 • Ostrzeżenia dla kierowców nieprawidłowo parkujących w obrębie Rynku w Leśnej
  nie są stosowane na bieżąco – akcja taka była przeprowadzona dwukrotnie w lipcu bieżącego roku,
 • Na pisemny wniosek Burmistrza Leśnej Funkcjonariusze Policji podejmują działania w zakresie nieprawidłowego parkowania w obrębie Rynku w Leśnej poprzez wystawianie pouczeń i mandatów,
 • W trakcie spotkania Burmistrza Leśnej z Funkcjonariuszami Komisariatu Policji
  w Leśnej ustalono, że najlepszym (długofalowo) rozwiązaniem będzie ustawienie
  w obrębie Rynku dodatkowych elementów ozdobnych, np. donic z kwiatami, uniemożliwiających wjazd i parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych. Elementy takie pojawią się na Rynku we wrześniu bieżącego roku.
 • Incydenty takie zgłaszane są na Policję. Jednocześnie do sklepów posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu wystosowane zostaną pisma przypominające
  o obowiązkach wynikających z posiadanego zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
  Ponadto Rada Miejska w Leśnej może w ramach prowadzenia polityki ograniczenia dostępności alkoholu, zgodnie z art. 12 ustawy ust. 4 z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2018 r.
  poz. 2137 ze zm.), „…ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godzinami 22.00 a 6.00”.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania