Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Leśna

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Piotr Dudziński

Piotr Dudziński

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: 221, przynależność: KWW KAROLA KUSIBAB GMINA LEŚNA TO NAS ŁĄCZY

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady i ich składów osobowych I Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-23 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady I Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej w Leśnej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Leśnej Pana Szymona Surmacza II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Leśnej II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/297/09 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Leśnej II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Leśnej nr XLVI/308/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Leśnej nr LIII/346/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnej II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2018 roku III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr II/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 listopada 2018 roku III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Leśna III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśna wraz z autopoprawkami III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2019 wraz z autopoprawkami III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/142/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji rady i ich składów osobowych III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Leśnej na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/349/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie podziału Sołectwa Kościelniki i utworzeniu dwóch odrębnych sołectw Kościelniki Górne i Kościelniki Średnie III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Leśna na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność Gminy Leśna III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/350/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Leśna III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 października 2015r. w sprawie opłaty targowej III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr III/2018 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2018 roku IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2018 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej za 2018 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2018 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. stanu, efektów działań i zamierzeń w zakresie poprawy czystości powietrza i zaopatrzenia mieszkańców Gminy Leśna w wodę IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030” IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśna IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Leśnej IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej wstrzymał się
2019-01-29 Głosowanie wniosku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dot. przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną przydziału, podnajmu i zamiany mieszkań komunalnych Gminy Leśna oraz sprzedazy mieszkań komunalnych w latach 2015-2018 IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie wniosku radnego Cz. Oskierko dot. powrotu do tematu ustalenia diet dla radnych IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej wstrzymał się
2019-02-26 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr IV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 roku V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej w 2018 roku, sprawozdania z działalności Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w 2018 roku oraz sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018 roku V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyznaczenia członków do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie wniosku Komisji Infrastruktury Społecznej dot. zaproszenia Marszałaka Województwa Dolnośląskiego na spotkanie V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie wniosku Grupy Radnych z Komisji Budżetu i Finansów dot. tematu analizy finansowej systemu gospodarki odpadami V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie wniosku radnego Ł. Kopki w sprawie odczytania pisma mieszkanki Gminy V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-11 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok VI Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr V/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 lutego 2019 roku VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr VI/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 11 marca 2019 roku VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęciem Apelu Nr 1/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 marca 2019 r. do organów administracji publicznej odpowiedzialnych za zarządzanie drogami powiatowymi i wojewódzkimi, organów zarządzających ruchem oraz sprawujących nadzór nad tym zarządem w sprawie ustalenia oraz przestrzegania zasad i standardów utrzymania letniego i zimowego dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Leśna VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad wydaniem upoważnienia dla Burmistrza Leśnej dot. uszczegółowienia Apelu Nr 1/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 marca 2019 r. VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działąlności Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej za 2018 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. planu letniego utrzymania dróg gminnych VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna w 2019 roku VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Leśnej VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej wstrzymał się
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna - d. nieruchomość fabryki "Fatma" w Pobiednej VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przystapienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna na obszarze połozonym w miejscowości Pobiedna - d. nieruchomość fabryki "Fatma" VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna" VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie wniosku radnej B. Cichockiej-Kurdziko dot. utrzymania czystości gminnych dróg, chodników i placów VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-16 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego VIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej
2019-04-16 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Leśna oraz ustalenia stawki tej opłaty VIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej
2019-04-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 marca 2019 roku IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr VIII/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 16 kwietnia 2019 roku IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie wniosku radnej M. Borysiewicz do tematu Ocena gospodarki odpadami za 2018 r. - wykreślenie akapitu na str. 20 w przedstawionym materiale IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-04-30 Głosowanie nad przyjęciem do wiadomości informacji dot. oceny gospodarki odpadami za 2018 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-04-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dot. stanu technicznego obiektów i urządzeń będących w zarządzie lub administrowanych przez OKiS w Leśnej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkowników – przeglądy, zalecenia, poniesione koszty od 01 stycznia 2018 roku. IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-04-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-04-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Leśna IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-04-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-04-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Leśnej w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Leśna oraz ustalenia stawki tej opłaty IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-04-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-04-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie sposobu finansowania promocji i rozwoju turystyki w Gminie Leśna IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie wniosku radnego Ł. Kopki dot. głosowania każdej poprawki do porządku obrad osobno X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad tj. przyjęcie projektu 74a/19 X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad tj. przyjęcie projektu 76a/19 X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej wstrzymał się
2019-05-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad tj. przyjęcie projektu 77a/19 X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej wstrzymał się
2019-05-28 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr IX/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 kwietnia 2019 roku X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leśnej wotum zaufania X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Leśna oraz ustalenia stawki tej opłaty X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Leśna i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Leśna X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Leśna do Stowarzyszenia "Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi" X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/109/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna - dla terenu górniczego "Liściasta Góra" w Szyszkowej X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Liściasta Góra" w Gminie Leśna X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-14 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok XI Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej
2019-06-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr X/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 maja 2019 roku XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XI/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 14 czerwca 2019 roku XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. oceny stanu i poziomu realizacji zadań powierzonych Przedsiębiorstwu Miejskiemu Synergia w Leśnej XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o rozszerzenie porządku obrad o projeky uchwały o nr 91/19 w sprawie rozwiązania Spółki PM Synergia spółka z organiczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Leśnej XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przeyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dot. przydziału, podnajmu i zamiany mieszkań komunalnych Gminy Leśna oraz sprzedaż mieszkań komunalnych w latach 2015-2018 XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie zgłoszoncyh kandydatur do zespołu w sprawie przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023 XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu z przeznaczeniem na budowę na terenie powiatu lubańskiego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego „KWISA” XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Leśnej w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji rady XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Leśna XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie wniosku dot. zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dotyczącej zakupu samochodu asenizacyjnego XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Leśna XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/66/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Leśna i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyrażenia woli na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnej XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie rozwiązania Spółki Przedsiębiorstwo Miejskie Synergia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Leśnej XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie wniosku radnej K. Męcina dot. dokonania oceny technicznej mostu na drodze dojazdowej do posesji nr 195A w Świeciu XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie wniosku radnego Cz. Oskierki dot. zmiany uchwały Nr III/19/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2019r. XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-07-25 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok XIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej