Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Leśna

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Czesław Józef Oskierko

Czesław Józef Oskierko

Radny

Okręg: 11, zdobyte głosy: 131, przynależność: KWW GMINA PLUS

Status: powołany - 23.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu i Finansów stała Uchwała Nr I/3/2018 członek
Komisja Infrastruktury Społecznej stała Uchwała Nr I/3/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
71 Poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz porządku na obszarze Sołectwa Pobiedna. interpelacja 2021-05-31 2021-06-14

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady i ich składów osobowych I Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-23 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady I Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej w Leśnej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Leśnej Pana Szymona Surmacza II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Leśnej II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/297/09 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Leśnej II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Leśnej nr XLVI/308/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Leśnej nr LIII/346/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnej II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2018 roku III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr II/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 listopada 2018 roku III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Leśna III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśna wraz z autopoprawkami III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2019 wraz z autopoprawkami III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/142/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji rady i ich składów osobowych III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Leśnej na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/349/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie podziału Sołectwa Kościelniki i utworzeniu dwóch odrębnych sołectw Kościelniki Górne i Kościelniki Średnie III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Leśna na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność Gminy Leśna III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/350/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Leśna III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 października 2015r. w sprawie opłaty targowej III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr III/2018 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2018 roku IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2018 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej za 2018 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2018 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. stanu, efektów działań i zamierzeń w zakresie poprawy czystości powietrza i zaopatrzenia mieszkańców Gminy Leśna w wodę IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030” IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśna IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Leśnej IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie wniosku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dot. przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną przydziału, podnajmu i zamiany mieszkań komunalnych Gminy Leśna oraz sprzedazy mieszkań komunalnych w latach 2015-2018 IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie wniosku radnego Cz. Oskierko dot. powrotu do tematu ustalenia diet dla radnych IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr IV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 roku V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej w 2018 roku, sprawozdania z działalności Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w 2018 roku oraz sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018 roku V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyznaczenia członków do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie wniosku Komisji Infrastruktury Społecznej dot. zaproszenia Marszałaka Województwa Dolnośląskiego na spotkanie V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie wniosku Grupy Radnych z Komisji Budżetu i Finansów dot. tematu analizy finansowej systemu gospodarki odpadami V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie wniosku radnego Ł. Kopki w sprawie odczytania pisma mieszkanki Gminy V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-11 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok VI Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr V/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 lutego 2019 roku VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr VI/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 11 marca 2019 roku VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęciem Apelu Nr 1/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 marca 2019 r. do organów administracji publicznej odpowiedzialnych za zarządzanie drogami powiatowymi i wojewódzkimi, organów zarządzających ruchem oraz sprawujących nadzór nad tym zarządem w sprawie ustalenia oraz przestrzegania zasad i standardów utrzymania letniego i zimowego dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Leśna VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad wydaniem upoważnienia dla Burmistrza Leśnej dot. uszczegółowienia Apelu Nr 1/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 marca 2019 r. VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działąlności Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej za 2018 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. planu letniego utrzymania dróg gminnych VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna w 2019 roku VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Leśnej VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej wstrzymał się
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna - d. nieruchomość fabryki "Fatma" w Pobiednej VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przystapienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna na obszarze połozonym w miejscowości Pobiedna - d. nieruchomość fabryki "Fatma" VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna" VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie wniosku radnej B. Cichockiej-Kurdziko dot. utrzymania czystości gminnych dróg, chodników i placów VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-16 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego VIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-16 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Leśna oraz ustalenia stawki tej opłaty VIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 marca 2019 roku IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr VIII/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 16 kwietnia 2019 roku IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie wniosku radnej M. Borysiewicz do tematu Ocena gospodarki odpadami za 2018 r. - wykreślenie akapitu na str. 20 w przedstawionym materiale IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjęciem do wiadomości informacji dot. oceny gospodarki odpadami za 2018 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dot. stanu technicznego obiektów i urządzeń będących w zarządzie lub administrowanych przez OKiS w Leśnej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkowników – przeglądy, zalecenia, poniesione koszty od 01 stycznia 2018 roku. IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Leśna IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Leśnej w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Leśna oraz ustalenia stawki tej opłaty IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie sposobu finansowania promocji i rozwoju turystyki w Gminie Leśna IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie wniosku radnego Ł. Kopki dot. głosowania każdej poprawki do porządku obrad osobno X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad tj. przyjęcie projektu 74a/19 X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad tj. przyjęcie projektu 76a/19 X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad tj. przyjęcie projektu 77a/19 X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr IX/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 kwietnia 2019 roku X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leśnej wotum zaufania X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Leśna oraz ustalenia stawki tej opłaty X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Leśna i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Leśna X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Leśna do Stowarzyszenia "Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi" X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/109/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna - dla terenu górniczego "Liściasta Góra" w Szyszkowej X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Liściasta Góra" w Gminie Leśna X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2019-06-14 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok XI Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr X/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 maja 2019 roku XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XI/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 14 czerwca 2019 roku XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. oceny stanu i poziomu realizacji zadań powierzonych Przedsiębiorstwu Miejskiemu Synergia w Leśnej XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o rozszerzenie porządku obrad o projeky uchwały o nr 91/19 w sprawie rozwiązania Spółki PM Synergia spółka z organiczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Leśnej XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przeyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dot. przydziału, podnajmu i zamiany mieszkań komunalnych Gminy Leśna oraz sprzedaż mieszkań komunalnych w latach 2015-2018 XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie zgłoszoncyh kandydatur do zespołu w sprawie przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023 XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu z przeznaczeniem na budowę na terenie powiatu lubańskiego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego „KWISA” XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Leśnej w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji rady XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Leśna XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie wniosku dot. zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dotyczącej zakupu samochodu asenizacyjnego XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Leśna XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/66/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Leśna i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyrażenia woli na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnej XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie rozwiązania Spółki Przedsiębiorstwo Miejskie Synergia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Leśnej XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie wniosku radnej K. Męcina dot. dokonania oceny technicznej mostu na drodze dojazdowej do posesji nr 195A w Świeciu XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie wniosku radnego Cz. Oskierki dot. zmiany uchwały Nr III/19/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2019r. XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-07-25 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok XIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 czerwca 2019 roku XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XIII/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 lipca 2019 roku XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. realizacji Gminnego Programu Ochrony Zabytków XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjęciem wniosku Komisji Budżetu i finansów do projjektu uchwały nr 92/19 XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2019 rok XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Leśna XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-09-24 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad XV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-09-24 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-09-24 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XIV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2019 roku XV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-09-24 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Gminy Leśna XV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-09-24 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku XV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-09-24 Głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wybranych przez komisję przetargów przeprowadzanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych XV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-09-24 Głosowanie nad przyjęciem wniosku komisji Budżetu i finansów do projektu uchwały nr 99/19 XV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-09-24 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych XV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-09-24 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok XV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 24 września 2019 roku XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjęciem informacji dotyczącej programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Gminie Leśna XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie dotyczące powołania komisji skrutacyjnej w 3 osobowym składzie do przeprowadzenia wyborów ławników na kadencję 2020-2023 XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjeciem ustalonego sposobu głosowania XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i połączenia go z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Leśnej oraz w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym ośrodku wsparcia XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Leśna w ramach pomocy de minimis XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XVI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 października 2019 roku XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. planu zimowego utrzymania dróg gminnych XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. planu zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przeyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dot. zabezpieczenia nieruchomości gminnych tj. b. Dolwis (Leśna, Miłoszów), b. Fatma, b. szkoła podstawowa w Grabiszycach, koszty zabezpieczenia, ogląd stanu XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Leśnej XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt dla osób bezdomnych XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Leśna XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawiewyrażenia zgody na przystąpienie sołectw z terenu Gminy Leśna do programu „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Sołectwa Kościelniki i utworzenia dwóch odrębnych sołectw Kościelniki Górne i Kościelniki Średnie XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bartoszówka XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Grabiszyce XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Miłoszów XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pobiedna XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Smolnik XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stankowice XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szyszkowa XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Świecie XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Wolimierz XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zacisze XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Złotniki Lubańskie XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Złoty Potok XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/109/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Leśna XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XVII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 listopada 2019 roku XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Ginansowej Gminy Leśna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2020 XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2020 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Leśnej na 2020 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Leśnej XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/188/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśna na lata 2017-2021” XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Leśna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna na obszarze położonym w miejscowości Pobiedna – d. nieruchomość fabryki „Fatma” XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020” XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/101/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 października 2019r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Leśna w ramach pomocy de minimis XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Leśna w Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze na rzecz Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Leśna na rok 2020” XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Leśna oraz ustalenia stawki tej opłaty XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie wniosku radnego P. Duś dot. montażu monitoringu na parkingu przy ul. Krótkiej - oszacowanie kosztów XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 10:11:27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad. XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 10:13:18 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami. XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 10:14:47 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XVIII/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20.12.2019 r. XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 10:18:57 Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2019 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 10:23:55 Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów z działalności za 2019 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 10:29:19 Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Komisji Infrastruktury Społecznej z działalności za 2019 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 10:32:21 Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności za 2019 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 11:21:58 Głosowanie nad przyjęciem informacji na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie Gminy Leśna XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 11:37:48 Głosowanie na d przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 11:40:03 Głosowanie nad przyjęciem wniosku Komisji Infrastruktury Społecznej dot. wykreślenia pkt 5 o następującej treści: „Oddelegowanemu członkowi Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do prac w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym w ramach grup roboczych, który nie pracuje zawodowo, przysługuje wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości 500 zł brutto miesięcznie. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest obecność w 75% udziału członka w posiedzeniach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – grup roboczych, potwierdzona podpisaną listą obecności”. XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 11:51:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 12:54:10 Głosowanie wniosku radnej M. Borysiewicz dot. podjęcia działań dot. usunięcia wad w odwodnieniu budynku świetlicy wiejskiej w Sołectwie Zacisze oraz montażu stacji uzdatniania wody w ujęciu doprowadzającym do tego budynku XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 10:09:51 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 10:12:55 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 10:14:57 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XIX/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2020 roku XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 11:23:49 Głosowanie nad przyjeciem sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej za 2019 rok XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 11:25:30 Głosowanie nad przyjeciem sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019 XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 11:26:25 Głosowanie nad przyjeciem informacji o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2019 rok XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 11:45:22 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/188/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśna na lata 2017-2021” /projekt 155/20/ XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 11:46:33 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/105/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Leśnej /projekt 156/20/ XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 11:47:32 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych /projekt 157/20/ XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 11:48:32 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXI/150/2016 z dnia 28.04.2016 r. w sprawie Regulaminu użytkowania obiektu lekkoatletycznego w Leśnej /projekt 158a/20/ XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 12:00:31 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXVI/169/2016 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie Regulaminu użytkowania boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Pobiednej /projekt 159a/20/ XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 12:01:27 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 160/20/ XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 12:19:25 Głosowanie nad przyjęciem wniosku Radnej K. Męciny XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-03-12 10:09:24 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 162/20/ XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 166a/20 XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 167/20 XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 168/20 XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XX/2020 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 lutego 2020 roku XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXI/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 12 marca 2020 roku XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi /projekt 163/20/ XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna /projekt 164/20/ XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty /projekt 165a/20/ XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości /projekt 166a/20/ XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok/projekt 167/20/ XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem wniosku radnej K. Męcina XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej przeciw
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sposobie wywiązywania się w 2019 r. z obowiązków służbowych Burmistrza Leśnej /projekt 168/20/ XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-05-26 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 174a/20 XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-05-26 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 176/20 XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-05-26 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-05-26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 kwietnia 2020 roku XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-05-26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr XXVII/176/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 10 października 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Leśna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów /projekt 169/20/ XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-05-26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Leśnej /projekt 170/20/ XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-05-26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania imienia Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z pomieszczeniami świetlicy w Świeciu /projekt 171/20/ XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-05-26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 172/20/ XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-05-26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/130/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2020 rok /projekt 173/20/ XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-05-26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów – dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Leśna /projekt 174a/20/ XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-05-26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej /projekt 175/20 XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-05-26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej /projekt 176/20/ XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-05-26 Głosowanie nad przyjęciem informacji nt. dotychczas poniesionych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych oraz harmonogram planowanych zadań na drugą połowę 2020 roku XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-06-10 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 178a/20 XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-06-10 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-06-10 Głosowanie nad przyjęciem zaproponowanych stawek do projektu uchwały 177/20 XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej wstrzymał się
2020-06-10 Głosowanie nad przyjęciem zaproponowanych stawek II poprawka do projektu 177/20 XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-06-10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty z poprawką XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-06-10 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/160/2020 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości /projekt 178a/20/ XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-06-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 182/20 XXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-06-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 183/20 XXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-06-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 184/20 XXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-06-30 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-06-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXIII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 maja 2020 roku XXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-06-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXIV/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 10 czerwca 2020 roku XXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-06-30 Głosowanie nad przyjęciem informacji dotyczącej stanu zabezpieczenia gminy w sytuacjach kryzysowych XXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-06-30 Głosowanie nad przyjęciem informacji dotyczącej aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Leśna XXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-06-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Leśna na lata 2014-2025 (z perspektywą do roku 2029) /projekt 179/20/ XXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-06-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 180/20/ XXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-06-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 181/20/ XXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-06-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/168/2020 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów – dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Leśna /projekt 182/20/ XXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-06-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej /projekt 183/20/ XXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-06-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Żłobka Miejskiego w Leśnej /projekt 184/20/ XXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-06-30 Głosowanie wniosku dot. przeprowadzanych kontroli z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych XXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-06-30 Głosowanie sprawozdania z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej za 2019 rok : XXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wycofania projektu uchwały nr 192/20 XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXV/2020 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 czerwca 2020 roku XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leśnej wotum zaufania /projekt 185/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok /projekt 186/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok /projekt 187/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna /projekt 188/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt 189/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Przewodnicząca Rady przekazała, że komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna /projekt 190/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej/projekt 191/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 193/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2019 XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 196a/20 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 198/20 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXVI/2020 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 sierpnia 2020 roku XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna w 2020 roku /projekt 194/20/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Leśna, w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych /projekt 195/20/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 196a/20/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/320/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy w Leśnej, powołania tej Rady i nadania jej statutu /projekt 197/20/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych /projekt 198//20/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 199a/20 XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 201a/20 XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXVII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 08 października 2020 roku XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem raportu o stanie gospodarki komunalnej w Gminie Leśna. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna /projekt 199a/20/ XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji rady i ich składów osobowych /projekt 200/20/ XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 201a/20/ XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-11-17 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt 203/20/ XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-17 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśna /projekt 204/20/ XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-17 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty /projekt 205/20/ XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-17 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości /projekt 206/20/ XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 212a/20 XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 214/20 XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 215/20 XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 214a/20 XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 215a/20 XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29.10.2020 r. XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 17.11.2020 r. XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego oraz sanitarnego na terenie Gminy Leśna XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok /projekt 207/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/350/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Leśna /projekt 208/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr XXVII/176/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 10 października 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Leśna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów /projekt 209/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego /projekt 210/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /projekt 211/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 212a/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” /projekt 213/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmian ogólnych ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna /projekt 214a/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna /projekt 215a/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27.11.2020 r. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśna /projekt 216/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2021 /projekt 217/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2021 rok /projekt 218/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Leśnej na 2021 rok /projekt 219/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienie od opłat i trybu ich pobierania /projekt 220/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 221/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok/projekt 222/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków /projekt 223/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 228/21 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 229/21 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 230/21 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 231/21 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22.12.2020 r. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2020 rok XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów z działalności za 2020 rok XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Infrastruktury Społecznej z działalności za 2020 rok XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności za 2020 rok XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie informacji dot. analizy potencjału i kosztów rozwoju turystyki w Gminie Leśna XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/350/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Leśna /projekt 224/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023” /projekt 225/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025" /projekt 226/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśna /projekt 227/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu świetlicy wiejskiej w Grabiszycach /projekt 228/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 /projekt 229/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 /projekt 230/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 231/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia pkt 4 a XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 235a/21 XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 236/21 XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28.01.2021 r. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej za 2020 rok XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie informacji o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2020 r. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wycofanie punktu 4a i przeniesienie go na kolejną sesję. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej przeciw
2021-02-25 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Leśna, a gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz przystąpienie do prac nad dokumentem strategicznym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029, zwanym Planem działań ZIT AJ /projekt 232/21/ XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kościelniki Górne w Gminie Leśna /projekt 233/21/ XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty lub zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /projekt 234/21/ XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 235a/21/ XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Smolnik w Gminie Leśna /projekt 236/21/ XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-09 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 238/21 XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-09 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-09 Głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy /projekt 237/21/ XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-09 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 238/21/ XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 243a/21 XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25.02.2021 r. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 09.03.2021 r. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie nad przyjęciem wniosku radnego Ł. Kopki o sporządzenie kosztorysu remontu instalacji sanitarnej w OKiS. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej za 2020 r. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna w 2021 roku /projekt 239/21/ XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty lub zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /projekt 240/21/ XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek, dla których Gmina Leśna jest organem prowadzącym /projekt 241/21/ XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 360 000 zł. na realizację zadania związanego z przebudową mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w Leśnej /projekt 242/21/ XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 243a/21/ XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Leśna z przeznaczeniem na realizowane w 2021 roku prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Leśna /projekt 244/21/ XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-04-16 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 245/21/ XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-04-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 249a/21 XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-04-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 251/21 XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-04-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 252/21 XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-04-27 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-04-27 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXV/2021 sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30.03.2021 r. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-04-27 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXXVI/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 16.04.2021 r. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-04-27 Głosowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 r. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-04-27 Głosowanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-04-27 Głosowanie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśna /projekt 246/21/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-04-27 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Miłoszów w Gminie Leśna /projekt 247/21/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-04-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek, dla których Gmina Leśna jest organem prowadzącym /projekt 248/21/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-04-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 249a/21/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-04-27 Głosowanie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 26 marca 2021 r. do 26 września 2022 r. /projekt 250/21/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-04-27 Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna obejmującej 2 obszary położone w obrębach Leśna miasto i Pobiedna, w gminie Leśna /projekt 251/21/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-04-27 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania związanego z przebudową mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w Leśnej /projekt 252/21/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-05-31 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-05-31 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27.04.2021 r. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-05-31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leśnej wotum zaufania /projekt 253/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok /projekt 254/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok /projekt 255/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leśna w 2021 roku /projekt 256/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej /projekt 257/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego /projekt 258/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Leśna /projekt 259/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 260/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Leśnej /projekt 261/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 26 marca 2021 roku do 26 września 2022 roku /projekt 262/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 270a/21 XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 271a/21 XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 272a/21 XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 273a/21 XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31.05.2021 r. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych w gminie XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego wraz ze sprawozdaniem z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Leśnej. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy wraz z informacją o podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia powyższych zagrożeń na terenie gminy XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna /projekt 263/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Olszyna oraz Starostwem Powiatowym, którego przedmiotem będzie opracowanie koncepcji w zakresie odbudowy mostu nad Jeziorem Leśniańskim stanowiącego łącznik pomiędzy Gminą Leśna i Gminą Olszyna /projekt 264/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Leśna do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 /projekt 265/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/250/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego /projekt 266/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśna /projekt 267/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXIX/195/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt 268/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna /projekt 269/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 270a/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 271a/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości /projekt 272a/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty /projekt 273a/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej /projekt 274/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-08-31 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 277a/21 XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-08-31 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-08-31 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29.06.2021 r. XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-08-31 Głosowanie informacji dot. stopnia przygotowania gminnych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022 XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-08-31 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie sprzedaży bezprzetargowej udziału 20/100 Gminy Leśna w prawie własności do zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kościelnikach Średnich 9 oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału /projekt 275/21/ XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-08-31 Głosowanie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Leśna na rok szkolny 2021/2022 /projekt 276/21/ XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-08-31 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 277a/21/ XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-08-31 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej /projekt 278/21/ XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-09-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 280a/21 XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wycofania projektu uchwały nr 281/21 XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31.08.2021 r. XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie informacji dot. przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2021 XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie informacji o stanie zasobów mieszkaniowych oraz o zaspakajaniu potrzeb w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych na terenie Gminy Leśna. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2020 rok XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Bartoszówka i Zacisze do programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” /projekt 279/21/ XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 280a/21/ XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-13 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśna /projekt 282/21/ XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-13 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 283/21/ XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. zmiany zapisu pkt. 3 XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 291a/21 XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28.09.2021 r. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 13.10.2021 r. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Leśna za rok szkolny 2019/2020 wraz z wynikami egzaminu ośmioklasisty XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie informacji o stanie jakości powietrza w Gminie z uwzględnieniem działań zapobiegających zanieczyszczeniu oraz uzyskane efekty XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi Bartoszówka, Kościelniki Średnie, Szyszkowa i Zacisze w Gminie Leśna /projekt 284/21/ XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej i udziałem w gruncie, na rzecz jego najemcy /projekt 285/21/ XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Leśna /projekt 286/21/ XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie uchwały w sprawie przedłużenia umowy użyczenia nieruchomości dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS „Granica Miłoszów” /projekt 287/21/ XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /projekt 288/21/ XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego /projekt 289/21/ XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 290/21/ XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 291a/21/ XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 301a/21 XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 302/21 XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 303/21 XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 304/21 XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 305/21 XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26.10.2021 r. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie informacji z realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna za okres styczeń 2021 do wrzesień 2021. Analiza kosztów systemu gospodarowania odpadami, ściągalność należności z tego tytułu. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie informacji dot. oceny negatywnych skutków w zakresie realizacji planu strategii rozwoju gminy wynikających z całokształtu nałożonych ograniczeń rządowych związanych z pandemią COVID-19 XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna obejmującej 2 obszary położone w obrębach Leśna miasto i Pobiedna, w gminie Leśna /projekt 292/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Leśnej /projekt 293/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok /projekt 294/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśna na lata 2022-2026” /projekt 295/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego z jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Jeleniogórskiej, w ramach którego opracowany zostanie „Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej” /projekt 296/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania /projekt 297/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/106/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt dla osób bezdomnych /projekt 298/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie wniosku radnego Cz. Oskierko XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Leśnej /projekt 299/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej przeciw
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu /projekt 300/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 301a/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/262/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśna /projekt 302/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/265/2021 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty /projekt 303/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości /projekt 304/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały zmieniająca uchwałę nr XXIX/195/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt 305/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-12-20 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 316/21 XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-12-20 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-12-20 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30.11.2021 r. XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-12-20 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-12-20 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna wraz z przegłosowaną autopoprawką XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2022 wraz z przegłosowaną autopoprawką XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-12-20 Głosowanie wniosku przyjętego na wspólnym posiedzeniu komisji następującej treści: „W planie pracy rady na 2022 rok w miesiącu marcu wykreślić temat „Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna w 2022 roku”, w to miejsce wpisać temat tj.: „Informacja nt. kosztów utworzenia i funkcjonowania Referatu Społecznego, w zestawieniu do osiągniętych efektów działalności, wraz z informacją o powodzie likwidacji Referatu”. XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-12-20 Głosowanie uchwały w ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2022 rok wraz z podjętym wnioskiem /projekt 308/21/ XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Leśnej na 2022 rok XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie Regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Leśna /projekt 310/21/ XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 311/21/ XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 312/21/ XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków /projekt 313/21/ XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /projekt 314/21/ XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-12-20 Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX/195/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt 315/21/ XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej bezpieczeństwa drogowego w miejscowości Wolimierz /projekt 316/21/ XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 327/22 XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 323a/22 XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 326a/22 XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 328/22 XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20.12.2021 r. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2021 rok XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów z działalności za 2021 rok XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Infrastruktury Społecznej z działalności za 2021 rok XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności za 2021 rok XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie informacji dot. Europejskiego Zielonego Ładu. Gotowość Gminy Leśna do nowej perspektywy finansowania UE 2021-2027 XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr Iv/30/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych /projekt 317/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśna /projekt 318/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022” /projekt 319/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Leśna na lata 2022-2025 /projekt 320/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu /projekt 321/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników /projekt 322/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu /projekt 323a/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/284/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta /projekt 324/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 325/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok /projekt 326a/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/299/2021 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2022 rok /projekt 327/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata /projekt 328/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 336a/22 XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25.01.2022 r. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie informacji dot. realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021 XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu /projekt 329/22/ XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Leśnej wraz z przegłosowanym wnioskiem /projekt 330/22/ XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej przeciw
2022-02-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność Gminy Leśna /projekt 331/22/ XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/309/2022 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśna /projekt 332/22/ XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego /projekt 333/22/ XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt dla osób bezdomnych /projekt 334/22/ XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok /projekt 335/22/ XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi Grabiszyce, Stankowice, Świecie i Wolimierz w Gminie Leśna /projekt 336a/22/ XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-03-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. zamiany pkt. 3 z pkt 4 tematyki posiedzenia XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2022-03-29 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2022-03-29 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28.02.2022 r. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2022-03-29 Głosowanie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2021 roku oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-03-29 Głosowanie informacji dot. kosztów utworzenia i funkcjonowania Referatu Społecznego, w zestawieniu do osiągniętych efektów działalności, wraz z informacją o powodzie likwidacji Referatu. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego /projekt 337/22/ XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Olszyna oraz Powiatem Lubańskim, którego przedmiotem będzie opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla zadania „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Jeziorem Leśniańskim stanowiącej łącznik pomiędzy Gminą Leśna i Gminą Olszyna” /projekt 338/22/ XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok /projekt 339/22/ XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-04-28 10:22:58 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 341a/22 XLIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-04-28 10:24:10 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 342/22 XLIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-04-28 10:24:58 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XLIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-04-28 10:25:59 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29.03.2022 r. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-04-28 11:08:26 Głosowanie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej za 2021 rok w tym z zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Informacja o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2021 rok. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-04-28 11:30:57 Głosowanie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Leśna /projekt 340/22/ XLIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-04-28 11:42:49 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok /projekt 341a/22/ XLIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-04-28 11:43:58 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Leśna na lata 2022-2025 /projekt 342/22/ XLIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-05-31 10:22:35 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 347a/22 L Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-05-31 10:24:00 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami L Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-05-31 10:24:37 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28.04.2022 r. L Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-05-31 11:15:51 Głosowanie informacji dot. wodociągów i kanalizacji w Gminie Leśna. Raport do aktualizacji „Programu zaopatrzenia w wodę i odbiór nieczystości płynnych dla Gminy Leśna na lata 20220-2029” L Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-05-31 11:51:36 Głosowanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli obiektów siłowni zewnętrznych na terenie gminy. L Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-05-31 12:09:24 Głosowanie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej /projekt 343/22/ L Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-05-31 12:10:02 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok /projekt 344/22/ L Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-05-31 12:10:42 Głosowanie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na obszarze miejscowości Pobiedna /projekt 345/22/ L Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-05-31 12:11:12 Głosowanie uchwały w udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Leśna z przeznaczeniem na realizowane w 2022 roku prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Leśna /projekt 346/22/ L Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-05-31 12:12:09 Głosowanie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej /projekt 347a/22/ L Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-06-28 10:38:53 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 351a/22 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok LI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-06-28 10:40:32 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami LI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-06-28 10:41:32 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31.05.2022 r. LI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-06-28 11:19:45 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leśnej wotum zaufania /projekt 348/22/ LI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-06-28 12:12:44 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok /projekt 349/22/ LI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-06-28 12:14:10 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok /projekt 350/22/ LI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-06-28 12:44:30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok /projekt 351a/22/ LI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-06-28 12:45:13 Głosowanie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej /projekt 352/22/ LI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-08-10 Głosowanie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśna /projekt 353/22/ LII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-09-27 10:15:01 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia pkt 4a tj.: Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Leśna (sprawność urządzeń, przeglądy techniczne); sytuacji kadrowej w wodociągach. LIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-09-27 10:15:56 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 359a/22 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok LIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-09-27 10:16:36 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami LIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-09-27 10:19:22 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30.08.2022 r. LIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-09-27 10:46:57 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2022 LIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-09-27 11:48:37 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Leśna w okresie od stycznia 2022 do września 2022 r. z uwzględnieniem kalkulacji kosztów, efektów i problemów LIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-09-27 12:36:40 Głosowanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. LIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-09-27 12:37:43 Głosowanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 358/22/ LIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-09-27 12:40:18 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok /projekt 359a/22/ LIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-09-27 12:41:04 Głosowanie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych /projekt 360/22/ LIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-10-25 10:13:04 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 363a/22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna LV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-10-25 10:13:53 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 364a/22 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok LV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-10-25 10:14:24 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami LV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-10-25 10:15:27 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27.09.2022 r. LV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-10-25 11:26:05 Głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Leśna za rok szkolny 2021/2022 wraz z wynikami egzaminu ośmioklasisty LV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-10-25 12:36:35 Głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie jakości powietrza w Gminie z uwzględnieniem działań zapobiegających zanieczyszczeniu oraz uzyskane efekty LV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-10-25 13:27:57 Głosowanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. LV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-10-25 13:29:12 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/301/2021 Rady Miejskiej w 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Leśna /projekt 361/22/ LV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-10-25 13:30:08 Głosowanie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Leśnej uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej /projekt 362/22/ LV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-10-25 13:32:40 Głosowanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 363a/22/ LV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-10-25 14:13:29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok /projekt 364a/22/ LV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-10-25 14:14:41 Głosowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /projekt 365/22/ LV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 10:19:32 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 373a/22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 10:20:22 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 10:21:15 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25.10.2022 r. LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 10:37:49 Głosowanie nad przyjęciem informacji o przebiegu realizacji inwestycji realizowanych z budżetu gminy przy udziale środków zewnętrznych w 2021/2022 roku LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 10:50:40 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Leśna w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” z siedzibą w Uboczu /projekt 366/22/ LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 10:51:05 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok/projekt 367/22/ LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 10:52:10 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/309/209 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśna /projekt 368/22/ LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 10:53:28 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców /projekt 369/22/