Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Katarzyna Męcina

Katarzyna Męcina

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: 106, przynależność: KOMITET WYBORCZY PSL

Status: powołany - 23.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr XII/80/2019 członek
Komisja Infrastruktury Społecznej stała Uchwała Nr I/3/2018 wiceprzewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady i ich składów osobowych I Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-23 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady I Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej w Leśnej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Leśnej Pana Szymona Surmacza II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Leśnej II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/297/09 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Leśnej II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Leśnej nr XLVI/308/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Leśnej nr LIII/346/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnej II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-11-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok II Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2018 roku III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr II/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 listopada 2018 roku III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Leśna III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśna wraz z autopoprawkami III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2019 wraz z autopoprawkami III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/142/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji rady i ich składów osobowych III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Leśnej na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/349/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie podziału Sołectwa Kościelniki i utworzeniu dwóch odrębnych sołectw Kościelniki Górne i Kościelniki Średnie III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Leśna na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność Gminy Leśna III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/350/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Leśna III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 października 2015r. w sprawie opłaty targowej III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2018-12-20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr III/2018 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2018 roku IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2018 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej za 2018 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2018 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. stanu, efektów działań i zamierzeń w zakresie poprawy czystości powietrza i zaopatrzenia mieszkańców Gminy Leśna w wodę IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030” IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśna IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Leśnej IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej wstrzymał się
2019-01-29 Głosowanie wniosku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dot. przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną przydziału, podnajmu i zamiany mieszkań komunalnych Gminy Leśna oraz sprzedazy mieszkań komunalnych w latach 2015-2018 IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-01-29 Głosowanie wniosku radnego Cz. Oskierko dot. powrotu do tematu ustalenia diet dla radnych IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr IV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 roku V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej w 2018 roku, sprawozdania z działalności Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w 2018 roku oraz sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018 roku V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyznaczenia członków do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie wniosku Komisji Infrastruktury Społecznej dot. zaproszenia Marszałaka Województwa Dolnośląskiego na spotkanie V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie wniosku Grupy Radnych z Komisji Budżetu i Finansów dot. tematu analizy finansowej systemu gospodarki odpadami V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-02-26 Głosowanie wniosku radnego Ł. Kopki w sprawie odczytania pisma mieszkanki Gminy V Sesja Rady Miejskiej w Leśnej wstrzymał się
2019-03-11 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok VI Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr V/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 lutego 2019 roku VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr VI/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 11 marca 2019 roku VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęciem Apelu Nr 1/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 marca 2019 r. do organów administracji publicznej odpowiedzialnych za zarządzanie drogami powiatowymi i wojewódzkimi, organów zarządzających ruchem oraz sprawujących nadzór nad tym zarządem w sprawie ustalenia oraz przestrzegania zasad i standardów utrzymania letniego i zimowego dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Leśna VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad wydaniem upoważnienia dla Burmistrza Leśnej dot. uszczegółowienia Apelu Nr 1/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 marca 2019 r. VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działąlności Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej za 2018 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. planu letniego utrzymania dróg gminnych VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna w 2019 roku VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Leśnej VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna - d. nieruchomość fabryki "Fatma" w Pobiednej VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przystapienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna na obszarze połozonym w miejscowości Pobiedna - d. nieruchomość fabryki "Fatma" VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna" VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-03-26 Głosowanie wniosku radnej B. Cichockiej-Kurdziko dot. utrzymania czystości gminnych dróg, chodników i placów VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-16 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego VIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-16 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Leśna oraz ustalenia stawki tej opłaty VIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 marca 2019 roku IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr VIII/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 16 kwietnia 2019 roku IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie wniosku radnej M. Borysiewicz do tematu Ocena gospodarki odpadami za 2018 r. - wykreślenie akapitu na str. 20 w przedstawionym materiale IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej wstrzymał się
2019-04-30 Głosowanie nad przyjęciem do wiadomości informacji dot. oceny gospodarki odpadami za 2018 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dot. stanu technicznego obiektów i urządzeń będących w zarządzie lub administrowanych przez OKiS w Leśnej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkowników – przeglądy, zalecenia, poniesione koszty od 01 stycznia 2018 roku. IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Leśna IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Leśnej w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Leśna oraz ustalenia stawki tej opłaty IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-04-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie sposobu finansowania promocji i rozwoju turystyki w Gminie Leśna IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie wniosku radnego Ł. Kopki dot. głosowania każdej poprawki do porządku obrad osobno X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad tj. przyjęcie projektu 74a/19 X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad tj. przyjęcie projektu 76a/19 X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad tj. przyjęcie projektu 77a/19 X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr IX/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 kwietnia 2019 roku X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leśnej wotum zaufania X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Leśna oraz ustalenia stawki tej opłaty X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Leśna i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Leśna X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Leśna do Stowarzyszenia "Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi" X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/109/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna - dla terenu górniczego "Liściasta Góra" w Szyszkowej X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-05-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Liściasta Góra" w Gminie Leśna X Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-14 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok XI Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr X/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 maja 2019 roku XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XI/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 14 czerwca 2019 roku XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. oceny stanu i poziomu realizacji zadań powierzonych Przedsiębiorstwu Miejskiemu Synergia w Leśnej XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o rozszerzenie porządku obrad o projeky uchwały o nr 91/19 w sprawie rozwiązania Spółki PM Synergia spółka z organiczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Leśnej XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przeyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dot. przydziału, podnajmu i zamiany mieszkań komunalnych Gminy Leśna oraz sprzedaż mieszkań komunalnych w latach 2015-2018 XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie zgłoszoncyh kandydatur do zespołu w sprawie przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023 XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu z przeznaczeniem na budowę na terenie powiatu lubańskiego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego „KWISA” XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Leśnej w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji rady XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Leśna XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie wniosku dot. zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dotyczącej zakupu samochodu asenizacyjnego XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Leśna XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/66/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Leśna i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyrażenia woli na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnej XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie rozwiązania Spółki Przedsiębiorstwo Miejskie Synergia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Leśnej XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie wniosku radnej K. Męcina dot. dokonania oceny technicznej mostu na drodze dojazdowej do posesji nr 195A w Świeciu XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-06-28 Głosowanie wniosku radnego Cz. Oskierki dot. zmiany uchwały Nr III/19/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2019r. XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-07-25 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok XIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Leśnej
2019-08-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 czerwca 2019 roku XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XIII/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 lipca 2019 roku XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej wstrzymał się
2019-08-30 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. realizacji Gminnego Programu Ochrony Zabytków XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjęciem wniosku Komisji Budżetu i finansów do projjektu uchwały nr 92/19 XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2019 rok XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Leśna XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-08-30 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-09-24 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad XV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-09-24 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-09-24 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XIV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2019 roku XV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-09-24 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Gminy Leśna XV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-09-24 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku XV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-09-24 Głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wybranych przez komisję przetargów przeprowadzanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych XV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-09-24 Głosowanie nad przyjęciem wniosku komisji Budżetu i finansów do projektu uchwały nr 99/19 XV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-09-24 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych XV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-09-24 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok XV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 24 września 2019 roku XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjęciem informacji dotyczącej programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Gminie Leśna XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie dotyczące powołania komisji skrutacyjnej w 3 osobowym składzie do przeprowadzenia wyborów ławników na kadencję 2020-2023 XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjeciem ustalonego sposobu głosowania XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i połączenia go z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Leśnej oraz w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym ośrodku wsparcia XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Leśna w ramach pomocy de minimis XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-10-29 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok XVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XVI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 października 2019 roku XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. planu zimowego utrzymania dróg gminnych XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. planu zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przeyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dot. zabezpieczenia nieruchomości gminnych tj. b. Dolwis (Leśna, Miłoszów), b. Fatma, b. szkoła podstawowa w Grabiszycach, koszty zabezpieczenia, ogląd stanu XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Leśnej XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt dla osób bezdomnych XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Leśna XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawiewyrażenia zgody na przystąpienie sołectw z terenu Gminy Leśna do programu „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Sołectwa Kościelniki i utworzenia dwóch odrębnych sołectw Kościelniki Górne i Kościelniki Średnie XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bartoszówka XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Grabiszyce XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Miłoszów XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pobiedna XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Smolnik XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stankowice XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szyszkowa XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Świecie XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Wolimierz XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zacisze XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Złotniki Lubańskie XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Złoty Potok XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/109/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-11-26 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Leśna XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XVII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 listopada 2019 roku XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Ginansowej Gminy Leśna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2020 XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2020 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Leśnej na 2020 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Leśnej XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/188/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśna na lata 2017-2021” XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Leśna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna na obszarze położonym w miejscowości Pobiedna – d. nieruchomość fabryki „Fatma” XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020” XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/101/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 października 2019r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Leśna w ramach pomocy de minimis XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Leśna w Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze na rzecz Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Leśna na rok 2020” XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Leśna oraz ustalenia stawki tej opłaty XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2019-12-20 Głosowanie wniosku radnego P. Duś dot. montażu monitoringu na parkingu przy ul. Krótkiej - oszacowanie kosztów XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 10:11:27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad. XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 10:13:18 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami. XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 10:14:47 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XVIII/2019 z Sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20.12.2019 r. XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 10:18:57 Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2019 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 10:23:55 Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów z działalności za 2019 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 10:29:19 Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Komisji Infrastruktury Społecznej z działalności za 2019 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 10:32:21 Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności za 2019 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 11:21:58 Głosowanie nad przyjęciem informacji na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie Gminy Leśna XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 11:37:48 Głosowanie na d przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 11:40:03 Głosowanie nad przyjęciem wniosku Komisji Infrastruktury Społecznej dot. wykreślenia pkt 5 o następującej treści: „Oddelegowanemu członkowi Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do prac w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym w ramach grup roboczych, który nie pracuje zawodowo, przysługuje wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości 500 zł brutto miesięcznie. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest obecność w 75% udziału członka w posiedzeniach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – grup roboczych, potwierdzona podpisaną listą obecności”. XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej przeciw
2020-01-28 11:51:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-01-28 12:54:10 Głosowanie wniosku radnej M. Borysiewicz dot. podjęcia działań dot. usunięcia wad w odwodnieniu budynku świetlicy wiejskiej w Sołectwie Zacisze oraz montażu stacji uzdatniania wody w ujęciu doprowadzającym do tego budynku XIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 10:09:51 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 10:12:55 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 10:14:57 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XIX/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2020 roku XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 11:23:49 Głosowanie nad przyjeciem sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej za 2019 rok XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 11:25:30 Głosowanie nad przyjeciem sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019 XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 11:26:25 Głosowanie nad przyjeciem informacji o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2019 rok XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 11:45:22 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/188/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśna na lata 2017-2021” /projekt 155/20/ XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 11:46:33 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/105/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Leśnej /projekt 156/20/ XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 11:47:32 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych /projekt 157/20/ XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 11:48:32 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXI/150/2016 z dnia 28.04.2016 r. w sprawie Regulaminu użytkowania obiektu lekkoatletycznego w Leśnej /projekt 158a/20/ XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 12:00:31 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXVI/169/2016 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie Regulaminu użytkowania boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Pobiednej /projekt 159a/20/ XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 12:01:27 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 160/20/ XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-02-25 12:19:25 Głosowanie nad przyjęciem wniosku Radnej K. Męciny XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-03-12 10:09:24 Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 162/20/ XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 166a/20 XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 167/20 XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 168/20 XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XX/2020 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 lutego 2020 roku XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXI/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 12 marca 2020 roku XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi /projekt 163/20/ XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna /projekt 164/20/ XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-04-30 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty /projekt 165a/20/ XXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za