Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Paulina Anna Wójcik

Paulina Anna Wójcik

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: 93, przynależność: KWW NASZ MIŁOSZÓW

Status: powołany - 02.08.2020

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr XII/80/2019 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXV/2020 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 czerwca 2020 roku XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leśnej wotum zaufania /projekt 185/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok /projekt 186/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok /projekt 187/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna /projekt 188/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt 189/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Przewodnicząca Rady przekazała, że komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna /projekt 190/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej/projekt 191/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 193/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2019 XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej wstrzymał się
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 196a/20 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 198/20 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXVI/2020 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 sierpnia 2020 roku XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna w 2020 roku /projekt 194/20/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Leśna, w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych /projekt 195/20/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 196a/20/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/320/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy w Leśnej, powołania tej Rady i nadania jej statutu /projekt 197/20/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych /projekt 198//20/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 199a/20 XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 201a/20 XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXVII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 08 października 2020 roku XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem raportu o stanie gospodarki komunalnej w Gminie Leśna. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna /projekt 199a/20/ XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji rady i ich składów osobowych /projekt 200/20/ XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 201a/20/ XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-17 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt 203/20/ XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-17 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśna /projekt 204/20/ XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-17 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty /projekt 205/20/ XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-17 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości /projekt 206/20/ XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 212a/20 XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 214/20 XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 215/20 XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 214a/20 XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 215a/20 XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29.10.2020 r. XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 17.11.2020 r. XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego oraz sanitarnego na terenie Gminy Leśna XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok /projekt 207/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/350/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Leśna /projekt 208/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr XXVII/176/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 10 października 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Leśna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów /projekt 209/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego /projekt 210/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /projekt 211/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 212a/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” /projekt 213/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmian ogólnych ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna /projekt 214a/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna /projekt 215a/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27.11.2020 r. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśna /projekt 216/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2021 /projekt 217/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2021 rok /projekt 218/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Leśnej na 2021 rok /projekt 219/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienie od opłat i trybu ich pobierania /projekt 220/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 221/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok/projekt 222/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków /projekt 223/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 228/21 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 229/21 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 230/21 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 231/21 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22.12.2020 r. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2020 rok XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów z działalności za 2020 rok XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Infrastruktury Społecznej z działalności za 2020 rok XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności za 2020 rok XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie informacji dot. analizy potencjału i kosztów rozwoju turystyki w Gminie Leśna XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/350/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Leśna /projekt 224/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023” /projekt 225/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025" /projekt 226/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśna /projekt 227/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu świetlicy wiejskiej w Grabiszycach /projekt 228/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 /projekt 229/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 /projekt 230/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 231/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej