Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Paulina Anna Wójcik

Paulina Anna Wójcik

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: 93, przynależność: KWW NASZ MIŁOSZÓW

Status: powołany - 02.08.2020

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr XII/80/2019 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXV/2020 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 czerwca 2020 roku XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leśnej wotum zaufania /projekt 185/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok /projekt 186/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok /projekt 187/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna /projekt 188/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt 189/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Przewodnicząca Rady przekazała, że komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna /projekt 190/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej/projekt 191/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 193/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2019 XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej wstrzymał się
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 196a/20 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 198/20 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXVI/2020 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 sierpnia 2020 roku XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna w 2020 roku /projekt 194/20/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Leśna, w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych /projekt 195/20/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 196a/20/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/320/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy w Leśnej, powołania tej Rady i nadania jej statutu /projekt 197/20/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych /projekt 198//20/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 199a/20 XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 201a/20 XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXVII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 08 października 2020 roku XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem raportu o stanie gospodarki komunalnej w Gminie Leśna. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna /projekt 199a/20/ XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji rady i ich składów osobowych /projekt 200/20/ XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 201a/20/ XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-17 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt 203/20/ XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-17 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśna /projekt 204/20/ XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-17 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty /projekt 205/20/ XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-17 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości /projekt 206/20/ XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 212a/20 XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 214/20 XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 215/20 XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 214a/20 XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 215a/20 XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29.10.2020 r. XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 17.11.2020 r. XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego oraz sanitarnego na terenie Gminy Leśna XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok /projekt 207/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/350/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Leśna /projekt 208/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr XXVII/176/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 10 października 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Leśna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów /projekt 209/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego /projekt 210/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /projekt 211/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 212a/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” /projekt 213/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmian ogólnych ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna /projekt 214a/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna /projekt 215a/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27.11.2020 r. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśna /projekt 216/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2021 /projekt 217/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2021 rok /projekt 218/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Leśnej na 2021 rok /projekt 219/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienie od opłat i trybu ich pobierania /projekt 220/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 221/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok/projekt 222/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków /projekt 223/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 228/21 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 229/21 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 230/21 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 231/21 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22.12.2020 r. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2020 rok XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów z działalności za 2020 rok XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Infrastruktury Społecznej z działalności za 2020 rok XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności za 2020 rok XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie informacji dot. analizy potencjału i kosztów rozwoju turystyki w Gminie Leśna XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/350/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Leśna /projekt 224/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023” /projekt 225/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025" /projekt 226/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśna /projekt 227/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu świetlicy wiejskiej w Grabiszycach /projekt 228/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 /projekt 229/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 /projekt 230/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 231/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia pkt 4 a XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 235a/21 XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 236/21 XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28.01.2021 r. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej za 2020 rok XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie informacji o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2020 r. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wycofanie punktu 4a i przeniesienie go na kolejną sesję. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Leśna, a gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz przystąpienie do prac nad dokumentem strategicznym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029, zwanym Planem działań ZIT AJ /projekt 232/21/ XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-02-25 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kościelniki Górne w Gminie Leśna /projekt 233/21/ XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-02-25 Głosowanie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty lub zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /projekt 234/21/ XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-02-25 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 235a/21/ XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-02-25 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Smolnik w Gminie Leśna /projekt 236/21/ XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-03-09 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 238/21 XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-09 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-09 Głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy /projekt 237/21/ XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-09 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 238/21/ XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 243a/21 XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25.02.2021 r. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 09.03.2021 r. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie nad przyjęciem wniosku radnego Ł. Kopki o sporządzenie kosztorysu remontu instalacji sanitarnej w OKiS. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej za 2020 r. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna w 2021 roku /projekt 239/21/ XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty lub zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /projekt 240/21/ XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek, dla których Gmina Leśna jest organem prowadzącym /projekt 241/21/ XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 360 000 zł. na realizację zadania związanego z przebudową mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w Leśnej /projekt 242/21/ XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 243a/21/ XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Leśna z przeznaczeniem na realizowane w 2021 roku prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Leśna /projekt 244/21/ XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-04-16 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 245/21/ XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 249a/21 XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 251/21 XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 252/21 XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXV/2021 sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30.03.2021 r. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXXVI/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 16.04.2021 r. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 r. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśna /projekt 246/21/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Miłoszów w Gminie Leśna /projekt 247/21/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek, dla których Gmina Leśna jest organem prowadzącym /projekt 248/21/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 249a/21/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 26 marca 2021 r. do 26 września 2022 r. /projekt 250/21/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna obejmującej 2 obszary położone w obrębach Leśna miasto i Pobiedna, w gminie Leśna /projekt 251/21/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania związanego z przebudową mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w Leśnej /projekt 252/21/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27.04.2021 r. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leśnej wotum zaufania /projekt 253/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok /projekt 254/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok /projekt 255/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leśna w 2021 roku /projekt 256/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej /projekt 257/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego /projekt 258/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Leśna /projekt 259/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 260/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Leśnej /projekt 261/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 26 marca 2021 roku do 26 września 2022 roku /projekt 262/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 270a/21 XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 271a/21 XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 272a/21 XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 273a/21 XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31.05.2021 r. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych w gminie XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego wraz ze sprawozdaniem z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Leśnej. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy wraz z informacją o podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia powyższych zagrożeń na terenie gminy XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna /projekt 263/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Olszyna oraz Starostwem Powiatowym, którego przedmiotem będzie opracowanie koncepcji w zakresie odbudowy mostu nad Jeziorem Leśniańskim stanowiącego łącznik pomiędzy Gminą Leśna i Gminą Olszyna /projekt 264/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Leśna do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 /projekt 265/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/250/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego /projekt 266/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśna /projekt 267/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXIX/195/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt 268/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna /projekt 269/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 270a/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 271a/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości /projekt 272a/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty /projekt 273a/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej /projekt 274/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-08-31 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 277a/21 XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-08-31 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-08-31 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29.06.2021 r. XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-08-31 Głosowanie informacji dot. stopnia przygotowania gminnych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022 XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-08-31 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie sprzedaży bezprzetargowej udziału 20/100 Gminy Leśna w prawie własności do zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kościelnikach Średnich 9 oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału /projekt 275/21/ XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-08-31 Głosowanie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Leśna na rok szkolny 2021/2022 /projekt 276/21/ XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-08-31 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 277a/21/ XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-08-31 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej /projekt 278/21/ XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 280a/21 XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wycofania projektu uchwały nr 281/21 XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31.08.2021 r. XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie informacji dot. przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2021 XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie informacji o stanie zasobów mieszkaniowych oraz o zaspakajaniu potrzeb w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych na terenie Gminy Leśna. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2020 rok XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Bartoszówka i Zacisze do programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” /projekt 279/21/ XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 280a/21/ XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-13 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśna /projekt 282/21/ XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-13 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 283/21/ XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za