Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Leśna

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Paulina Anna Wójcik

Paulina Anna Wójcik

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: 93, przynależność: KWW NASZ MIŁOSZÓW

Status: powołany - 02.08.2020

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr XII/80/2019 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXV/2020 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 czerwca 2020 roku XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leśnej wotum zaufania /projekt 185/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok /projekt 186/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok /projekt 187/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna /projekt 188/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt 189/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Przewodnicząca Rady przekazała, że komisje projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna /projekt 190/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej/projekt 191/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 193/20/ XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-08-28 Głosowanie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2019 XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej wstrzymał się
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 196a/20 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 198/20 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXVI/2020 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 sierpnia 2020 roku XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna w 2020 roku /projekt 194/20/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Leśna, w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych /projekt 195/20/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 196a/20/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/320/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy w Leśnej, powołania tej Rady i nadania jej statutu /projekt 197/20/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych /projekt 198//20/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-08 Głosowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 199a/20 XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 201a/20 XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXVII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 08 października 2020 roku XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem raportu o stanie gospodarki komunalnej w Gminie Leśna. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna /projekt 199a/20/ XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji rady i ich składów osobowych /projekt 200/20/ XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-10-29 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 201a/20/ XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-17 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt 203/20/ XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-17 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśna /projekt 204/20/ XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-17 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty /projekt 205/20/ XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-17 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości /projekt 206/20/ XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 212a/20 XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 214/20 XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 215/20 XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 214a/20 XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 215a/20 XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29.10.2020 r. XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 17.11.2020 r. XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego oraz sanitarnego na terenie Gminy Leśna XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok /projekt 207/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/350/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Leśna /projekt 208/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr XXVII/176/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 10 października 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Leśna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów /projekt 209/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego /projekt 210/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /projekt 211/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 212a/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” /projekt 213/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmian ogólnych ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna /projekt 214a/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna /projekt 215a/20/ XXX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27.11.2020 r. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśna /projekt 216/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2021 /projekt 217/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2021 rok /projekt 218/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Leśnej na 2021 rok /projekt 219/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienie od opłat i trybu ich pobierania /projekt 220/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 221/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok/projekt 222/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2020-12-22 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków /projekt 223/20/ XXXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 228/21 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 229/21 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 230/21 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 231/21 XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22.12.2020 r. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2020 rok XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów z działalności za 2020 rok XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Infrastruktury Społecznej z działalności za 2020 rok XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności za 2020 rok XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie informacji dot. analizy potencjału i kosztów rozwoju turystyki w Gminie Leśna XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/350/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Leśna /projekt 224/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023” /projekt 225/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025" /projekt 226/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśna /projekt 227/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu świetlicy wiejskiej w Grabiszycach /projekt 228/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 /projekt 229/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 /projekt 230/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-01-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 231/21/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia pkt 4 a XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 235a/21 XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 236/21 XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28.01.2021 r. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej za 2020 rok XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie informacji o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2020 r. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wycofanie punktu 4a i przeniesienie go na kolejną sesję. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-02-25 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Leśna, a gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz przystąpienie do prac nad dokumentem strategicznym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029, zwanym Planem działań ZIT AJ /projekt 232/21/ XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-02-25 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kościelniki Górne w Gminie Leśna /projekt 233/21/ XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-02-25 Głosowanie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty lub zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /projekt 234/21/ XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-02-25 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 235a/21/ XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-02-25 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Smolnik w Gminie Leśna /projekt 236/21/ XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-03-09 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 238/21 XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-09 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-09 Głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy /projekt 237/21/ XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-09 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 238/21/ XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 243a/21 XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25.02.2021 r. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 09.03.2021 r. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie nad przyjęciem wniosku radnego Ł. Kopki o sporządzenie kosztorysu remontu instalacji sanitarnej w OKiS. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej za 2020 r. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna w 2021 roku /projekt 239/21/ XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty lub zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /projekt 240/21/ XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek, dla których Gmina Leśna jest organem prowadzącym /projekt 241/21/ XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 360 000 zł. na realizację zadania związanego z przebudową mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w Leśnej /projekt 242/21/ XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 243a/21/ XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-03-30 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Leśna z przeznaczeniem na realizowane w 2021 roku prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Leśna /projekt 244/21/ XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-04-16 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 245/21/ XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 249a/21 XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 251/21 XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 252/21 XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXV/2021 sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30.03.2021 r. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXXVI/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 16.04.2021 r. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 r. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśna /projekt 246/21/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Miłoszów w Gminie Leśna /projekt 247/21/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek, dla których Gmina Leśna jest organem prowadzącym /projekt 248/21/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 249a/21/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 26 marca 2021 r. do 26 września 2022 r. /projekt 250/21/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna obejmującej 2 obszary położone w obrębach Leśna miasto i Pobiedna, w gminie Leśna /projekt 251/21/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-04-27 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania związanego z przebudową mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w Leśnej /projekt 252/21/ XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27.04.2021 r. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leśnej wotum zaufania /projekt 253/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok /projekt 254/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok /projekt 255/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leśna w 2021 roku /projekt 256/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej /projekt 257/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego /projekt 258/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Leśna /projekt 259/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 260/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Leśnej /projekt 261/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-05-31 Głosowanie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 26 marca 2021 roku do 26 września 2022 roku /projekt 262/21/ XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 270a/21 XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 271a/21 XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 272a/21 XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 273a/21 XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31.05.2021 r. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych w gminie XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego wraz ze sprawozdaniem z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Leśnej. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy wraz z informacją o podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia powyższych zagrożeń na terenie gminy XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-06-29 Głosowanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna /projekt 263/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Olszyna oraz Starostwem Powiatowym, którego przedmiotem będzie opracowanie koncepcji w zakresie odbudowy mostu nad Jeziorem Leśniańskim stanowiącego łącznik pomiędzy Gminą Leśna i Gminą Olszyna /projekt 264/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Leśna do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 /projekt 265/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/250/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego /projekt 266/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśna /projekt 267/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXIX/195/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt 268/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna /projekt 269/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 270a/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 271a/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości /projekt 272a/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty /projekt 273a/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej /projekt 274/21/ XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-08-31 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 277a/21 XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-08-31 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-08-31 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29.06.2021 r. XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-08-31 Głosowanie informacji dot. stopnia przygotowania gminnych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022 XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-08-31 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie sprzedaży bezprzetargowej udziału 20/100 Gminy Leśna w prawie własności do zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kościelnikach Średnich 9 oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału /projekt 275/21/ XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-08-31 Głosowanie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Leśna na rok szkolny 2021/2022 /projekt 276/21/ XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-08-31 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 277a/21/ XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-08-31 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej /projekt 278/21/ XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 280a/21 XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wycofania projektu uchwały nr 281/21 XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31.08.2021 r. XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie informacji dot. przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2021 XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie informacji o stanie zasobów mieszkaniowych oraz o zaspakajaniu potrzeb w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych na terenie Gminy Leśna. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2020 rok XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Bartoszówka i Zacisze do programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” /projekt 279/21/ XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-09-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 280a/21/ XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-13 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśna /projekt 282/21/ XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-13 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 283/21/ XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. zmiany zapisu pkt. 3 XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 291a/21 XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28.09.2021 r. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 13.10.2021 r. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Leśna za rok szkolny 2019/2020 wraz z wynikami egzaminu ośmioklasisty XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-10-26 Głosowanie informacji o stanie jakości powietrza w Gminie z uwzględnieniem działań zapobiegających zanieczyszczeniu oraz uzyskane efekty XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-10-26 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi Bartoszówka, Kościelniki Średnie, Szyszkowa i Zacisze w Gminie Leśna /projekt 284/21/ XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-10-26 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej i udziałem w gruncie, na rzecz jego najemcy /projekt 285/21/ XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-10-26 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Leśna /projekt 286/21/ XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-10-26 Głosowanie uchwały w sprawie przedłużenia umowy użyczenia nieruchomości dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS „Granica Miłoszów” /projekt 287/21/ XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-10-26 Głosowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /projekt 288/21/ XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-10-26 Głosowanie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego /projekt 289/21/ XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-10-26 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 290/21/ XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-10-26 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 291a/21/ XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-11-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 301a/21 XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 302/21 XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 303/21 XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 304/21 XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 305/21 XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26.10.2021 r. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie informacji z realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna za okres styczeń 2021 do wrzesień 2021. Analiza kosztów systemu gospodarowania odpadami, ściągalność należności z tego tytułu. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie informacji dot. oceny negatywnych skutków w zakresie realizacji planu strategii rozwoju gminy wynikających z całokształtu nałożonych ograniczeń rządowych związanych z pandemią COVID-19 XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej wstrzymał się
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna obejmującej 2 obszary położone w obrębach Leśna miasto i Pobiedna, w gminie Leśna /projekt 292/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Leśnej /projekt 293/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok /projekt 294/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśna na lata 2022-2026” /projekt 295/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego z jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Jeleniogórskiej, w ramach którego opracowany zostanie „Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej” /projekt 296/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania /projekt 297/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/106/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt dla osób bezdomnych /projekt 298/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie wniosku radnego Cz. Oskierko XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej przeciw
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Leśnej /projekt 299/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej wstrzymał się
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu /projekt 300/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 301a/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/262/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśna /projekt 302/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/265/2021 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty /projekt 303/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości /projekt 304/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-11-30 Głosowanie uchwały zmieniająca uchwałę nr XXIX/195/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt 305/21/ XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2021-12-20 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 316/21 XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-12-20 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-12-20 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30.11.2021 r. XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-12-20 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-12-20 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna wraz z przegłosowaną autopoprawką XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2022 wraz z przegłosowaną autopoprawką XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-12-20 Głosowanie wniosku przyjętego na wspólnym posiedzeniu komisji następującej treści: „W planie pracy rady na 2022 rok w miesiącu marcu wykreślić temat „Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna w 2022 roku”, w to miejsce wpisać temat tj.: „Informacja nt. kosztów utworzenia i funkcjonowania Referatu Społecznego, w zestawieniu do osiągniętych efektów działalności, wraz z informacją o powodzie likwidacji Referatu”. XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-12-20 Głosowanie uchwały w ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2022 rok wraz z podjętym wnioskiem /projekt 308/21/ XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Leśnej na 2022 rok XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie Regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Leśna /projekt 310/21/ XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 311/21/ XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 312/21/ XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków /projekt 313/21/ XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /projekt 314/21/ XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-12-20 Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX/195/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt 315/21/ XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2021-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej bezpieczeństwa drogowego w miejscowości Wolimierz /projekt 316/21/ XLV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2022-01-25 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 327/22 XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 323a/22 XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 326a/22 XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 328/22 XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20.12.2021 r. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2021 rok XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów z działalności za 2021 rok XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Infrastruktury Społecznej z działalności za 2021 rok XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności za 2021 rok XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie informacji dot. Europejskiego Zielonego Ładu. Gotowość Gminy Leśna do nowej perspektywy finansowania UE 2021-2027 XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr Iv/30/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych /projekt 317/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśna /projekt 318/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022” /projekt 319/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Leśna na lata 2022-2025 /projekt 320/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu /projekt 321/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników /projekt 322/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu /projekt 323a/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/284/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta /projekt 324/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 325/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok /projekt 326a/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/299/2021 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2022 rok /projekt 327/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-01-25 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata /projekt 328/22/ XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 336a/22 XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25.01.2022 r. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie informacji dot. realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021 XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu /projekt 329/22/ XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Leśnej wraz z przegłosowanym wnioskiem /projekt 330/22/ XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność Gminy Leśna /projekt 331/22/ XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/309/2022 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśna /projekt 332/22/ XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego /projekt 333/22/ XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt dla osób bezdomnych /projekt 334/22/ XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok /projekt 335/22/ XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-02-28 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi Grabiszyce, Stankowice, Świecie i Wolimierz w Gminie Leśna /projekt 336a/22/ XLVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-03-29 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. zamiany pkt. 3 z pkt 4 tematyki posiedzenia XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-03-29 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-03-29 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28.02.2022 r. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-03-29 Głosowanie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2021 roku oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-03-29 Głosowanie informacji dot. kosztów utworzenia i funkcjonowania Referatu Społecznego, w zestawieniu do osiągniętych efektów działalności, wraz z informacją o powodzie likwidacji Referatu. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego /projekt 337/22/ XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Olszyna oraz Powiatem Lubańskim, którego przedmiotem będzie opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla zadania „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Jeziorem Leśniańskim stanowiącej łącznik pomiędzy Gminą Leśna i Gminą Olszyna” /projekt 338/22/ XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok /projekt 339/22/ XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-04-28 10:22:58 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 341a/22 XLIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-04-28 10:24:10 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 342/22 XLIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-04-28 10:24:58 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami XLIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-04-28 10:25:59 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29.03.2022 r. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-04-28 11:08:26 Głosowanie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej za 2021 rok w tym z zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Informacja o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2021 rok. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-04-28 11:30:57 Głosowanie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Leśna /projekt 340/22/ XLIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-04-28 11:42:49 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok /projekt 341a/22/ XLIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-04-28 11:43:58 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Leśna na lata 2022-2025 /projekt 342/22/ XLIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-06-28 10:38:53 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 351a/22 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok LI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-06-28 10:40:32 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami LI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-06-28 10:41:32 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31.05.2022 r. LI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-06-28 11:19:45 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leśnej wotum zaufania /projekt 348/22/ LI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-06-28 12:12:44 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok /projekt 349/22/ LI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-06-28 12:14:10 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok /projekt 350/22/ LI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-08-10 Głosowanie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśna /projekt 353/22/ LII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2022-08-30 10:16:12 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 356a/22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna LIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-08-30 10:17:48 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 357a/22 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok LIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-08-30 10:18:21 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami LIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-08-30 10:19:04 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28.06.2022 r. LIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-08-30 10:19:49 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 10.08.2022 r. LIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-08-30 11:18:20 Głosowanie nad przyjęciem informację na temat stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2022/2023 LIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-08-30 11:40:16 Głosowanie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Leśna na rok szkolny 2022/2023 /projekt 354/22/ LIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-08-30 11:41:29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/315/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym /projekt 355/22/ LIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-08-30 11:42:53 Głosowanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 356a/22/ LIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-08-30 11:43:34 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok /projekt 357a/22/ LIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-09-27 10:19:22 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30.08.2022 r. LIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-09-27 10:46:57 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2022 LIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-09-27 11:48:37 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Leśna w okresie od stycznia 2022 do września 2022 r. z uwzględnieniem kalkulacji kosztów, efektów i problemów LIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-09-27 12:36:40 Głosowanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. LIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-09-27 12:37:43 Głosowanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 358/22/ LIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-09-27 12:40:18 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok /projekt 359a/22/ LIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-09-27 12:41:04 Głosowanie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych /projekt 360/22/ LIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-10-25 10:13:04 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 363a/22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna LV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-10-25 10:13:53 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 364a/22 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok LV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-10-25 10:14:24 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami LV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-10-25 10:15:27 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27.09.2022 r. LV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-10-25 11:26:05 Głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Leśna za rok szkolny 2021/2022 wraz z wynikami egzaminu ośmioklasisty LV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 10:19:32 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 373a/22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 10:20:22 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 10:21:15 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25.10.2022 r. LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 10:37:49 Głosowanie nad przyjęciem informacji o przebiegu realizacji inwestycji realizowanych z budżetu gminy przy udziale środków zewnętrznych w 2021/2022 roku LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 10:50:40 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Leśna w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” z siedzibą w Uboczu /projekt 366/22/ LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 10:51:05 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok/projekt 367/22/ LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 10:52:10 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/309/209 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśna /projekt 368/22/ LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 10:53:28 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców /projekt 369/22/ LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 10:54:16 Głosowanie wniosku radnej B. Cichockiej-Kurdziko dot. wycofania projektu uchwały 370/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej przeciw
2022-11-29 13:50:21 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata /projekt 370/22/ LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 13:52:08 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna /projekt 371/22/ LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 13:53:06 Głosowanie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii biblioteki Publicznej w Kościelnikach Średnich /projekt 372/22/ LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 13:53:48 Głosowanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej /projekt 373a/22/ LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 13:54:31 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok /projekt 374/22/ LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 13:55:05 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt dla osób bezdomnych /projekt 375/22/ LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-11-29 13:55:51 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania /projekt 376/22/ LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-12-06 09:12:38 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/351/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych /projekt 377/22/ LVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-12-20 10:40:03 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 383a/22 LVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-12-20 10:40:48 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 384/22 LVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-12-20 10:41:28 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami LVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-12-20 10:42:21 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29.11.2022 r. LVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-12-20 10:42:58 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 6.12.2022 r. LVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-12-20 11:42:56 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej LVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-12-20 11:43:42 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 LVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-12-20 11:44:27 Głosowanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna wraz z przegłosowaną autopoprawką LVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-12-20 11:45:15 Głosowanie uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2023 wraz z przegłosowaną autopoprawką LVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-12-20 12:04:40 Głosowanie uchwały w ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2023 rok /projekt 380/22/ LVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-12-20 12:10:53 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Leśnej na 2023 rok /projekt 381/22/ LVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-12-20 12:11:26 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023” /projekt 382/22/ LVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-12-20 12:12:10 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok /projekt 383a/22/ LVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-12-20 12:12:55 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków /projekt 384/22/ LVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-12-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki dot. rozszerzenia porządku obrad LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-12-30 Głosowanie nad przyjęciem porządu obrad ze zmianami LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 27 września 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku /projekt 386/22/ LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 387/22/ LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2022-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok /projekt 388/22/ LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-01-31 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 392a/23 LX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-01-31 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 394/23 LX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-01-31 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami LX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-01-31 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20.12.2022 r. LX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-01-31 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30.12.2022 r. LX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-01-31 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2022 rok LX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-01-31 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów z działalności za 2022 rok LX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-01-31 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Infrastruktury Społecznej z działalności za 2022 rok LX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-01-31 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności za 2022 rok LX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-01-31 Głosowanie przyjęcia do wiadomości informacji dot. budżetu partycypacyjnego dla Gminy Leśna. LX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 /projekt 389/23/ LX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-01-31 Głosowanie uchwały w zmiany uchwały nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna /projekt 390/23/ LX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców /projekt 391/23/ LX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok /projekt 392a/23/ LX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie podjęcia działań na rzecz wdrożenia budżetu obywatelskiego dla Gminy Leśna /projekt 393/23/ LX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Leśnej /projekt 394/23/ LX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-02-28 11:15:39 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 395a/23 LXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-02-28 11:18:39 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 397/23 LXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-02-28 11:19:21 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami LXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-02-28 11:20:19 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31.01.2023 r. LXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-02-28 12:17:07 Głosowanie informacji dot. energetyki w Gminie Leśna – część I. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych. LXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-02-28 13:04:39 Głosowanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. LXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-02-28 13:05:28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok /projekt 395a/23/ LXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-02-28 13:06:38 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu /projekt 396/23/ LXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-02-28 13:08:10 Głosowanie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków /projekt 397/23/ LXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-03-28 Głosowanie nad przyjęciem wniosku radnej Beaty Cichockiej-Kurdziko dot. projektu uchwały 400a/23 LXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2023-03-28 Głosowanie nad przyjęciem Apelu Radnych Rady Miejskiej w Leśnej LXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2023-04-25 10:14:45 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 410a/23 LXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-04-25 10:16:44 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 411a/23 LXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-04-25 10:17:42 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami LXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-04-25 10:18:36 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28.03.2023 r. LXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-04-25 10:33:00 Głosowanie informacji dot. energetyki w Gminie Leśna część II. LXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-04-25 12:53:24 Głosowanie informacji dot. zaopatrzenia w wodę w gminie. LXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-04-25 13:38:17 Głosowanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. LXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-04-25 13:39:29 Głosowanie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśna /projekt 404/23/ LXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-04-25 13:39:59 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 30 000 zł na realizację zadania związanego z budową dwóch szykan w miejscowości Złoty Potok i Bartoszówka w Gminie Leśna (droga wojewódzka nr 360) /projekt 405/23/ LXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-04-25 13:42:02 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/387/2023 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków /projekt 406/23/ LXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-04-25 13:43:15 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany nazwy zadania wynikającego z porozumienia z Powiatem Lubańskim, którego przedmiotem będzie współpraca i partycypowanie w kosztach koniecznych do poniesienia w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowę dla zadania "Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Jeziorem Leśniańskim stanowiącej łącznik pomiędzy Gminą Leśna i Gminą Olszyna" /projekt 407/23/ LXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-04-25 13:44:01 Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Leśna do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 /projekt 408/23/ LXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-04-25 13:45:09 Głosowanie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Gminie Leśna /projekt 409/23/ LXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-04-25 13:54:11 Głosowanie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśna na lata 2023-2030 /projekt 410a/23/ LXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-04-25 13:55:02 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok /projekt 411a/23/ LXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Łużyce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /projekt 428/23/ LXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2023-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce SIM KZN Łużyce /projekt 429/23/ LXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2023-06-29 Głosowanie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Gminie Leśna /projekt 430/23/ LXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2023-07-25 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok /projekt 431/23/ LXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-08-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wycofania projektu uchwały nr 432/23 LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2023-08-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 435a/23 LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2023-08-30 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 436a/23 LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2023-08-30 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2023-08-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27.06.2023 r. LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2023-08-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29.06.2023 r. LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2023-08-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25.07.2023 r. LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2023-08-30 Głosowanie nad przyjęciem informacji na temat stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2023/2024 LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2023-08-30 Głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2023-08-30 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku /projekt 433/23/ LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2023-08-30 Głosowanie uchwały w odwołania radnej z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Leśnej /projekt 434/23/ LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2023-08-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśna na lata 2023-2030 /projekt 435a/23/ LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2023-08-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok /projekt 436a/23/ LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2023-08-30 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej”/projekt 437/23/ LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej
2023-09-26 10:13:23 Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 442/23 LXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-09-26 10:14:06 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami LXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-09-26 10:15:10 Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30.08.2023 r. LXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-09-26 10:25:15 Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Leśna. Ewaluacja i aktualizacja programu inwestycji wodno-kanalizacyjnych. LXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-09-26 10:58:46 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2023 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśna za I półrocze 2023. LXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-09-26 11:00:23 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Leśna na lata 2022-2025 /projekt 438/23/ LXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-09-26 11:01:43 Głosowanie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśna na lata 2023-2030 /projekt 439/23/ LXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-09-26 11:02:27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok /projekt 440/23/ LXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-09-26 11:04:08 Głosowanie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych /projekt 441/23/ LXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za
2023-09-26 11:05:16 Głosowanie uchwały w sprawie nadania nazwy alei w Leśnej /projekt 442/23/ LXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej za